طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی

  • 1||||25||||طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی
  • 2||||26||||طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی
  • 3||||27||||طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی
  • 4||||1055||||طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی
  • 5||||1056||||طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی
  • 6||||1057||||طرح ملی برق دار کردن چاه های کشاورزی

توضیحات و الزامات طرح

يارانه برقي كردن چاه‌هاي كشاورزي چيست؟

یکی از اقدامات شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر، مشارکت در سرمایه‌گذاری برقدار کردن چاه آب کشاورزان سراسر کشور می‌باشد. این حمایت مالی بلاعوض از کشاورزان به صورت یارانه‌ای می‌باشد که پس از برقدار کردن چاه، به آنها پرداخت می‌گردد. شوراي اقتصاد در سال ۱۳۹۳ طرحي را به تصويب رساند كه هدف آن كاهش مصرف گازوييل در چاه‌هاي كشاورزي بود. اين طرح تلاش دارد با جايگزيني برق ( برق شبكه سراسري يا برق حاصل از انرژي‌هاي تجديدپذير نظير انرژي بادي يا خورشيدي يا مولد هاي گازسوز) به‌جاي گازوييل مصرفي در پمپاژ آب چاه‌هاي كشاورزي،‌ علاوه بر صرفه جويي فوق، باعث بهبود شرايط اقتصادي و زيست‌محيطي در مزراع كشور شود. بر اين اساس براي تشويق كشاورزان به اين امر،‌ يارانه‌هايي در نظر گرفته شده است. يارانه‌ي اختصاص يافته براي هر كشاورز متغير بوده كه اين مقدار براساس شرايط چاه (طبق پروانه بهره‌برداري) و ميزان مصرف گازوييل در چاه (طبق سهميه رسمي كشاورز) تعيين مي‌شود. در صورتي كه كشاورز تمام مراحل اجراي طرح (تجديد منبع انرژي چاه) را طبق شرايط و الزاماتي كه در ذيل ارايه خواهد شد،‌ به درستي طي نمايد،‌ در طول مدت هشت سال از يارانه‌ي مربوطه بهره‌مند خواهد شد

Powered by PARS DATA